Regulamin

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r. wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.)

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pątników oraz wszystkim osobom postronnym na szlaku pielgrzymki.

2. Utrzymanie sprawnej logistyki przemieszczania się pątników z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego.

Przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie następujących rekomendacji:

A. Procedury zapobiegawcze: zapewnienie higienicznych warunków realizacji pielgrzymki.

B. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.

C. Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pątników.

 

Regulamin V. Ogólnopolskiej Pieszej Pielgrzymki Ewangelizacyjnej
w 2020 r. uwzględniający wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

1. W pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych w wieku od 18 do 65 lat.

2. Wszyscy Uczestnicy Pielgrzymki posiadają identyfikatory wydane przez Organizatora.

3. Każdy Uczestnik Pielgrzymki udostępnia w formularzu zapisu numer telefonu i wszystkie wymagane informacje, pełny adres zamieszkania.

4.  Przed rozpoczęciem codziennej aktywności, obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

5. Pątnicy zobowiązani są zachować bezpieczną odległość od rozmówców i współpielgrzymujących, rekomendowane są 2 m zachowania dystansu społecznego pomiędzy ludźmi.  Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),  nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

6. Uczestnicy unikają powitania poprzez podawanie ręki oraz innych form bezpośredniego kontaktu.

7. Uczestnicy Pielgrzymki nie korzystają z noclegów w domach prywatnych w miejscach zakończenia dziennego etapu pielgrzymowania, wracają do domów lub podejmują w własnym zakresie nocleg w hotelu lub innym wybranym miejscu, zachowując ogólne przepisy sanitarne.
– Po zakończeniu dziennego etapu w Kurowicach, Jeżowie i Skierniewicach, istnieje możliwość skorzystania z własnych namiotów (nocleg) w miejscu wskazanym przez ks. Proboszcza. Ze względu na ograniczoną powierzchnię pól namiotowych, należy telefonicznie zgłosić taki zamiar Organizatorowi (tel. 604722253). W namiocie nocują tylko osoby zamieszkałe pod jednym adresem.
– Na czas pobytu Pielgrzymów w Niepokalanowie (13-15 sierpnia 2020), Organizator rezerwuje możliwość noclegu w Domu Pielgrzyma. Zainteresowany Uczestnik Pielgrzymki 10 sierpnia (na trasie) składa deklarację skorzystania z noclegu u Organizatora oraz dokonuje wpłaty 25 zł za jeden nocleg od osoby.
Czas pandemii zawiesza funkcję Kwatermistrza na trasie pielgrzymowania.
8. Podczas sprawowania  Mszy św. w kościołach oraz na trasie Pielgrzymki, Uczestnicy realizują obowiązek zasłaniania ust i nosa.

9. Pielgrzymi stosują się do zaleceń państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy wdrażaniu dodatkowych procedur, w tym w stosunku do innych osób, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

10. W przypadku wystąpienia u Pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem następuje niezwłocznie odizolowanie Go od pozostałych członków grupy i przewiezienie transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala lub przez wezwany transport medyczny.

11. Osoba podejrzana o zakażenie, oczekuje na transport medyczny w wyznaczonym miejscu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób.

12. W przypadku potwierdzenia zakażenia: wszyscy Uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej.

13. Organizator Pielgrzymki nie zapewnia żadnych wspólnych  posiłków: obiadów zamawianych dla grupy, poczęstunków przygotowywanych na postojach przez mieszkańców. Całodzienne wyżywienie pątnik zapewnia sobie sam, pielgrzymi nie korzystają na trasie z żadnych wspólnych posiłków.

14. Podczas Pielgrzymki Organizator zapewnia dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego (chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy), koszy na odpady. Jednakże Pątnicy zobowiązani są posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki (osłona ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni).

15. Organizator zapewnia mobilny punkt medyczny z przeszkolonym personelem w zakresie postępowania wobec podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych w tym wskazujących na zakażenie koronawirusem.

16. Każdego dnia przed wyruszeniem na szlak następuje obowiązkowy pomiar temperatury każdemu Uczestnikowi, w razie potrzeby pomiary mogą być dokonywane częściej  wg wskazań personelu medycznego. Temperatura powyżej 370C wyłącza Uczestnika z Pielgrzymki.

17.  Organizator dokłada wszelkich starań, aby otoczenie z którym kontaktują się Pielgrzymi – wszelkie przedmioty i sprzęty były czyste i higieniczne.

18. Mycie i dezynfekcja toalet – leży po stronie Organizatora Pielgrzymki. Środki do mycia i dezynfekcji zapewnia Organizator, który nadzoruje procesy mycia i dezynfekcji. Po zakończeniu dziennego etapu Pielgrzymki następuje dezynfekcja ogólna zapewniona przez Organizatora.

19. Organizator zapewnia regularne (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się Pątnicy.

20. Organizator monitoruje informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra zdrowia .

21. W przypadku wystąpienia ogniska korona wirusa na przemierzanej trasie może nastąpić rozwiązanie Pielgrzymki lub zmiana trasy – jeśli zaistnieje taka możliwość.

22. Pielgrzym zobowiązany do wyjątkowo pokutnej postawy na tegorocznym wyjątkowo wymagającym dyscypliny szlaku

23. Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, czyli wspólnoty, która w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem ewangelizacyjnym i religijno-pokutnym. Zatem musi ją cechować duch modlitwy oraz porządek zewnętrzny.

24. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, kierują się motywami religijnymi i dbają – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

    Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:

        we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu

        akceptuje niniejszy regulamin

        będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki

25. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach, konferencjach. Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych zwracając się do siebie „bracie”, „siostro”; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne); włączają się w różne służby.

26. Pątnikom zabrania się pielgrzymowania poza grupą. Przebywanie poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.

27.Pątnik jest zobowiązany do przestrzegania porządku wyznaczonego przez Kartę Pielgrzyma lub ustalonego przez organizatora.

28. Zapisy prowadzone na pielgrzymkę odbywają się w formie elektronicznej, wyłącznie na oficjalnej stronie pielgrzymki.

29. Wszelkie emblematy pielgrzymkowe pątnicy otrzymują w dniu wymarszu.

30. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:

        odpowiedni, skromny strój (zasłonięte ramiona i kolana),

        zakaz palenia tytoniu

        bezwzględny zakaz picia napojów alkoholowych

        bezwzględny zakaz spożywania środków odurzających

 31. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania:

        przepisów o ruchu drogowym

        zarządzeń władz terenowych, zakaz kąpieli, rozpalania ognisk itp.

        wskazań służby porządkowej oraz kierowników poszczególnych grup funkcyjnych

32. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, składając śmieci do przygotowanych pojemników.

33. Pielgrzymce towarzyszą sanitariaty, z których można skorzystać w wyznaczonych miejscach postojów.

34. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.

35. Zabrania się uczestnikom, pod groźbą wykluczenia z pielgrzymki, promowania i rozpowszechniania jakichkolwiek akcji nie mających charakteru religijnego.

36. Pielgrzymce towarzyszą wyłącznie samochody służbowe, odpowiednio oznakowane i zgłoszone u Organizatora Pielgrzymki.

37. Podane w informatorze przewidywane godziny postojów i wyjść są orientacyjne, mogą ulec zmianie.

38. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się:

        upomnienie z wpisem do legitymacji pielgrzyma,

        natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki, z podaniem nazwiska pielgrzyma do wiadomości pątników oraz Księdza Proboszcza.

39. Wszelkie dolegliwości zdrowotne pielgrzymi zgłaszają osobom ze służby medycznej.

        Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy, regulaminu oraz punktów programowych z karty pielgrzyma

40. Podczas trwania pielgrzymki są wykorzystywane urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania rekolekcji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

41. Dane osobowe zbierane w procesie zgłoszenia na rekolekcje są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby zgłoszenia uczestników. Służą jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015, poz. 2135). W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania.

PAMIĘTAJ, ŻE JESTEŚ CHRZEŚCIJANINEM I PRZYJMUJ WSZYSTKIE DOBRA I NIEWYGODY
W POKORZE I POSŁUSZEŃSTWIE, W CICHOŚCI SERCA I UMYSŁU.
NIE WYWYŻSZAJ SIĘ PONAD SWOICH BRACI I SIOSTRY, NIE TYLKO TYCH Z PIELGRZYMKI,
ALE I TYCH, KTÓRYCH SPOTKASZ PO DRODZE I NA NOCLEGU.

OSOBISTE WYPOSAŻENIE

Pielgrzymka to rekolekcje w drodze. Zabieramy ze sobą przede wszystkim Pismo Święte różaniec, śpiewnik, książeczkę do nabożeństwa.

Dokument tożsamości, legitymację szkolną lub studencką.

W bagażu podręcznym zalecamy posiadać: podstawowe materiały opatrunkowe, leki przeciwbólowe, własne lekarstwa, przybory toaletowe, kremy ochronne, puder lub zasypkę.

Na czas pielgrzymki warto zabrać ze sobą: dobrze rozchodzone buty (najlepiej sandały) o grubej podeszwie – najlepiej o jeden numer większe. Podczas marszu nogi nabrzmiewają i zbyt ciasne buty mogą stać się narzędziem tortur. Skarpety wełniane lub bawełniane (nie elastyczne). Zwróć uwagę, czy skarpety nie ściągają się, albo czy szew nie uwiera. Ubranie skromne, bieliznę osobistą, dres, gruby sweter, nakrycie głowy (koniecznie!), płaszcz przeciwdeszczowy, przybory higieny osobistej, suchy prowiant (zwłaszcza konserwy),, kubek i sztućce, śpiwór lub gruby koc.

Ubiór powinien być dostosowany do warunków pogodowych. Wiedz jednak, że nawet podczas największych upałów lepiej iść w lekkiej przewiewnej bluzce lub koszuli. Unikniesz dzięki temu przykrych i bolesnych poparzeń słonecznych. Chroń również nogi przed oparami asfaltu – zwłaszcza, jeżeli jesteś uczulony.

W DRODZE

Przed wyruszeniem na Pielgrzymkę zadbaj o dobre przygotowanie swojego organizmu. Pamiętaj, że przed tobą długa droga w różnych warunkach atmosferycznych; w dodatku będziesz ok. 10 godzin na nogach – i to dosłownie.

Idąc w grupie staraj się zmieniać miejsca w trójce. Jezdnia jest pochyła i nierówna. Zmiana taka zapobiega przykrym następstwom (ostre bóle stawów).

Unikaj gwałtownego ochładzania stóp – ulga chwilowa, ale zapalenie ścięgien bardzo możliwe.

Jako bagaż podręczny radzimy zabrać mały, lekki plecak na szerokich, elastycznych, nie ocierających szelkach. Zwykłe torby noszone w rękach przeszkadzają w marszu i niepotrzebnie nam ciążą. Zabierz co najmniej dwa bandaże elastyczne.

Jeżeli używasz stałych leków, koniecznie je zabierz i nie odstawiaj ich samowolnie.

Pamiętaj także, że jesteś żywym obrazem Bożym, dającym świadectwo swoim braciom i siostrom, ale również osobom które mijasz. Twoje „gesty” względem bliźniego są pozdrowieniem, które w sposób szczególny jako pielgrzym możesz im podarować.

Każdorazowe podniesienie rąk zapobiega obrzękom które mogą powstać na kończynach górnych podczas marszu.

        W sprawach różnych prosimy zgłaszać się do odpowiednich służb lub organizatora pielgrzymki.